بر اساس نظرسنجی ملی کیو، مناظره دوم را حدود ۳۲ درصد از افراد مشاهده کرده  و حدود ۱۴ درصد نیز مناظره را ندیده ولی اخبار آن را پیگیری کرده اند.

ادامه خبر