اتاق بازرگانی ایران می گوید با وجود آنکه آمار دقیقی از فعالیت ایرانیان در حوزه رمزارز وجود ندارد اما به نظر می رسد حدود ...

ادامه خبر