رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص نحوه رسیدگی و بررسی تعیین مالیات سال 1399 مشاغل صنفی توضیحاتی را ارائه کرد.

ادامه خبر