تصویری از حمله تندروها به همتی؛ به آتش کشیدن بنرهای همتی در قم را ببینید.

ادامه خبر