با وجود اینکه سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد به صورت ماهیانه کیفیت خودروهای تولیدی در هر ماه را گزارش می کند، اما همواره مردم باید این کیفیت را در خودرو ببینند و طبق استانداردها و تست های بین المللی، عملکرد هر خودرو را مشاهده کنن...

ادامه خبر