رئیس جمهور آمریکا طرح بودجه دولت خود را برای سال آینده به کنگره ارائه کرده است. بودجه ای بالغ بر ...

ادامه خبر