نتایج به دست آمده از یک پژوهش درباره بازار مسکن شهر تهران که 16 شاخص را مورد ارزیابی قرار داده، نشان می دهد که در سالهای ...

ادامه خبر