معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان وام تولید مسکن به پروژه های ارزان قیمت پرداخت می شود، گفت: شواری پول و اعتبار در حال بررسی افزایش ...

ادامه خبر