آمار منتشر شده از وضعیت بازار آهن نشان می دهد که، هفته اخیر با نوسانات کمی در بازار مواجه شدیم؛ به این صورت که بعد از کاهش ...

ادامه خبر