مدیر میانی شرکت غول آسا، پس از سود بردن میلیونی از معاملات دیجیتالی کناره گیری کرد.

ادامه خبر