بررسی های اخیر پژوهشگران حاکی از آن است که بشر در 60 سال گذشته باعث تغییر شکل و کاربری سرزمین های بسیاری شده که در مجموع ...

ادامه خبر