افزایش تعداد فروشنده ها در بازار مسکن منجر به ثبات و حتی کاهش قیمت در برخی مناطق شده است؛ بررسیها نشان می دهد که ...

ادامه خبر