در حالی طبق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، باید زنجیره تامین کالاو خدمات در کشور و نیز نظارت و شفافیت بر تراکنش های بانکی ...

ادامه خبر