رئیس جمهور سابق برای انتخابات این دوره ریاست جمهوری ثبت نام کرد.

ادامه خبر