مركز آمار ایران نرخ بیکاری در سال 99 را 9.6 درصد اعلام کرد که در مقایسه با نرخ بیکاری در سال 98، به میزان 1.1 واحد درصد کاهش داشت.

ادامه خبر