حجم آب موجود در مخازن تا سوم اردیبهشت 26.67 میلیارد مترمکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته که این ...

ادامه خبر