رئیس انجمن سازندگان شهر تهران گفت: تا زمانی که سازندگان ساختمان ها دارای صلاحیت نباشند نمی توان انتظار ساخت واحدهایی ایمن داشت.

ادامه خبر