بازار مسکن پس از افزایش قیمت 700 درصدی در 7 سال گذشته با ریزش قیمت، به استقبال مذاکرات وین می رود.

ادامه خبر