گفته می شود در برنامه جدید و کم سابقه دولت امارات، متخصصانی در حوزه های مختلف پزشکی، مهندسی حتی هنرمندان، ورزشکاران و البته ...

ادامه خبر