در پی شکایت بیش از 818 نفر از شرکت رخش خودرو مبنی بر کلاهبرداری و خیانت در امانت و حیف و میل وجوه دریافتی از ثبت نام کنندگان پیش خرید کامیون، مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت بازداشت و دفاتر شرکت پلمپ گردید. با عنایت به اینکه بیش از 3000 نفر جهت خرید خودرو دیزل با شرکت رخش خودرو دیزل قرارداد منعقد نموده اند و مسئولین شرکت وجوه دریافتی را در غیر از موضوع قرارداد صرف نموده و موجبات حیف و میل وجوه دریافتی را فراهم نموده بودند.

طبق مدارک شرکت مبلغی بالغ بر 172302735500 ریال از سوی متقاضیان خرید خودرو به حساب شرکت واریز گردیده است و بخش عمده ای از این مبلغ توسط مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره صرف خرید وسیع املاک و نیز خرید شرکت تراکتور سازی آرتاویل گردیده است و از طرفی شرکت از بابت اسناد اعتباری (LC) جمعاً مبلغ 155412329857 ریال به بانک های ملت ، صادرات ، ملی و تجارت بدهکار می باشد و علیرغم اتمام مهلت باز پرداخت آنها تاکنون نسبت به تسویه وجوه دریافتی اقدام نکرده است. لذا با توجه به این موارد و اعلام شکایت متعدد کیفری علیه مدیر عامل وهیاًت مدیره شرکت دایر بر کلاهبرداری، پرونده کیفری در این خصوص تشکیل و پس از انجام تحقیقات گسترده و لازم و سیر مراحل قانونی نهایتاً دستور بازداشت نامبردگان از طرف حوزه قضائی شهرستان صوفیان صادر و پس از جلب و تفهیم اتهام مبنی بر کلاهبرداری با صدور قرار قانونی متناسب به مبلغ سی میلیارد تومان و بلحاظ عجز از توثیق وثیقه جهت بازداشت روانه زندان گردیدند. لذا بدینوسیله از تمامی کسانی که در این خصوص از شرکت مذکور شکایتی دارند و تاکنون جهت اعلام شکایت به دادگاه جهت احقاق حق خود مراجعه نکرده اند درخواست می شود دراسرع وقت جهت طرح شکایت و تعیین تکلیف به مرجع قضائی شهرستان صوفیان مراجعه نمایند.