با روشن  شدن کولرهای آبی طی روزهای اخیر به طور متوسط 200 لیتر آب در شبانه روز بر مصرف هر خانوار افزوده می شود. این میزان از استاندارد ...

ادامه خبر