تابستان بسیار سختی از نظر تأمین آب و برق پیش روی کشور قرار دارد و متخصصان این دو حوزه می گویند که امسال به خاطر کاهش بارش ها هم ...

ادامه خبر