در پی افزایش تنش میان پکن و بروکسل، تلاش ها برای تصویب توافقنامه چین و اتحادیه اروپا برای سرمایه گذاری متقابل به حال تعلیق درآمد.

ادامه خبر