کاهش قیمت عجیب طلای سرخ طی سال های اخیر باعث شده کشاورزان دیگر رغبتی به کشت این محصول نداشته باشند.

ادامه خبر