کمبود فایل های کوچک متراژ مرغوب در بازار مسکن شهر تهران باعث شده تا در شرایط رکود فعلی، این نوع آپارتمان ها زودتر فروخته ...

ادامه خبر