استاد اقتصاد دانشگاه اظهار داشت: درآمدهای نفتی و ارزهای حاصل از فروش نفت در کشورمان به تدریج کاهش می یابد و در ...

ادامه خبر