رئیس شورای قیمت گذاری قیمت جدید گندم را برای اجرا به وزارت خانه های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی ، صنعت، معدن و تجارت و ...

ادامه خبر