دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک از افزایش تا 25 درصدی قیمت این دسته از لوازم خانگی خبر داد.

ادامه خبر