یک کارشناس حقوق بانکی با بیان اینکه افراد فاقد دسته چک می توانند از مردادماه 1400 چک موردی دریافت و صادر نمایند، گفت: افراد می توانند ...

ادامه خبر