دبیرکل کانون بانک های خصوصی اظهار داشت: بانک ها مجاز نیستند که سهام خریداری کنند و اگر دست به خرید سهام بزنند، در بررسی های ...

ادامه خبر