به دنبال امیدواری نسبت به ترمیم تقاضا برای نفت در آمریکا و اروپا همزمان با شتاب گرفتن رشد اقتصادی و کاهش محدودیت های ...

ادامه خبر