پلاک محور شدن بیمه شخص ثالث در وضعیت فعلی با روح عدالت و جامعه سازگار نیست چرا که طی بخشنامه ای بیمه مرکزی با هدف پلاک محور ...

ادامه خبر