چند جوان در شهر گراش استان فارس سوار الاغ و قاطر شدند و به قصد شوخی از این کارشان فیلم گرفتند و منتشر کردند اما همین شوخی چون ...

ادامه خبر