فراری در واکنش به استقبال از ماشین های الکتریکی تصمیم گرفته تا اولین مدل کاملا الکتریکی خود را زودتر از برنامه قبلی ...

ادامه خبر