در ماه های اخیر حتی کارشناسان رمزارز به کاهش سهم سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال به منظور مصونیت از تکانه های قیمتی ...

ادامه خبر