اگرچه ممکن است برداشت شود که قصد تغییر رسومات این ماه را داریم، بهتر این است که در خانه و شبکه های اجتماعی با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم.

ادامه خبر