به موجب دستورالعمل همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی که ار تاریخ ...

ادامه خبر