درحالی زمزمه  توافق برای رفع تحریمها شنیده می شود که آمریکا باید لیست عریض و طویلی از تحریمها علیه کشورمان را به صورت یکجا لغو ...

ادامه خبر