حفاظت مناسب از تاسیسات و دانشمندان هسته ای در این شرایط حساس ضروری است.

ادامه خبر