معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی از راه اندازی شرکت های اجاره داری حرفه ای برای نخستین بار در کشور در سال ...

ادامه خبر