سازمان تأمین اجتماعی به دنبال طرح برخی ابهامات در چگونگی متناسب سازی مستمری بازنشستگان در فروردین سال جاری اطلاعیه ای صادر کرد.

ادامه خبر