اولین یارانه نقدی سال 1400 یک روز زودتر از موعد سنوات گذشته به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

ادامه خبر