رئیس کانون کارگران بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی از به تعویق افتادن صدور احکام جدید حقوق بازنشستگان این سازمان خبر داد.

ادامه خبر