رییس بیمارستان سینا گفت: هنوز به شکل دقیق درخصوص حذف دفترچه بیمه تامین اجتماعی تعیین تکلیفی صورت نگرفته است و ...

ادامه خبر