میکرولینو، خودروساز کوچک سوییسی از ماشینی الکتریکی رونمایی کرده که می گوید راه حل ایده آل برای سفرهای شهری است.

ادامه خبر