هنوز به قیمت های جدید عادت نکرده ایم که به محض خرید جدید، شاهد افزایش قیمت ها و کاهش حجم خریدمان هستیم. انگار دیگر عادت ...

ادامه خبر