اتحادیه اروپا و آمریکا در توافقی که از سوی کمیسر امور تجاری اتحادیه اروپا "گشایشی بزرگ" نامیده شده تصمیم به تعلیق چهارماهه ...

ادامه خبر