قوه قضاییه اسفند هر سال نرخ دیه را برای سال بعد مشخص می کندتا بر مبنای آن، حق بیمه شخص ثالث توسط بیمه مرکزی تعیین شود؛ با توجه ...

ادامه خبر