براساس عادت های سنتی در هفته های پایانی هر سال تقاضا در بازار مقاطع طویل فولادی به اوج میرسد اما آنچه در بازار آزاد ...

ادامه خبر