هرچند که طی روزهای اخیر قیمت ارز تغییر خاصی نداشته اما رکود در بازار، باعث افت چند میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی شده است.

ادامه خبر